وظایف معاونت امور تعاونیها به شرح ذیل است:

 1. انجام فعالیتهای اطلاع رسانی و ترویج در راستای توسعه بخش تعاونی
 2. راهنمایی متقاضیان تشکیل تعاونی و انجام تشریفات تأسیس تعاون
 3. حمایت ".هدایت و نظارت بر شرکتهای تعاونی
 4. ارائه آموزشهای مورد نیاز اعضای شرکتهای تعاونی
 5. ارائه خدمات مشاوره حقوقی و اداری ومالی به مدیران و اعضای تعاونیها
 6. کمک به راه اندازی شرکتهای تعاونی از طریق اعطای تسهیلات بانکی
 7. برقراری ارتباط با سایر دستگاههای اجرایی به منظور تسهیل امور مربوط به شرکتهای تعاونی
 8. ایجاد زمینه های همکاری با سایر دستگاههای دولتی در جهت توسعه کمی و کیفی بخش تعاون                    

 

*وظایف اداره امور تعاونیها

الف)تشکیل تعاونیها طی مراحل زیر:

 1. ارائه راهنمایی لازم در خصوص تشکیل تعاونی و طرح های پیشنهادی
 2. دریافت فرمهای اولیه تشکیل تعاونی از متقاضیان
 3. معرفی متقاضیان جهت اخذ مجوزهای مربوطه
 4. برگزاری جلسات کمیسیون تشکیل تعاونیها
 5. صدور موافقت نامه تشکیل تعاونیها
 6. ارائه فرمهای لازم به منظور تشکیل تعاونی و راهنمایی نماینده هیئت مؤسس جهت برگزاری اولین مجمع عمومی
 7. صدور تأییدیه ثبت شرکتهای تعاونی

ب)تأمین منابع مالی مورد نیاز تعاونیها:

 1. ارائه اطلاعات در مورد تسهیلات مختلف به تعاونیها
 2. دریافت تقاضای تسهیلات تعاونیها و بررسی طرحها
 3. ارسال طرح به کارگروه مربوطه (مراجع ذیربط حسب مورد)پس از تصویب گروه تسهیلات اداره کل و در صورت تصویب طرح در کمیته های کارشناسی با حضور کلیه دستگاههای اجرایی و بانکها
 4. شرکت در جلسات و بازدیدهای گروه کارشناسی به منظور دفاع از طرحهای تعاونیها
 5. پیگیری و تصویب طرحهای تعاونی در گروه کارشناسی و مراجع مربوطه
 6. پیگیری طرح های معرفی شده به بانک تا عقد قرارداد دریافت تسهیلات
 7. نظارت بر اجرای طرح تعاونیهای دریافت کننده تسهیلات
 8. ارائه آمار و اطلاعات مربوط به تسهیلات به وزارت متبوع و سایر مراجع
 9. ارائه مشاوره حقوقی واداری مالی به اعضای تعاونیها
 10. پیگیری مسائل ومشکلات شرکتهای تعاونی در سایر مراجع

ج)نظارت بر تعاونیها:

 1. بازدید از شرکتها و اتحادیه تعاونی به منظور رفع نواقص و ارائه راهنماییهای لازم
 2. بررسی دفاتر قانونی شرکتها و اتحادیه های تعاونی جهت ثبت و تحریر صحیح امور مالی
 3. اعزام نماینده به مجامع عمومی تعاونیها واتحادیه های تعاونی حسب مورد
 4. پیگیری پیشرفت فیزیکی طرح های دریافت کننده تسهیلات و تکمیل فرم مربوطه به منظور رفع مشکلات احتمالی
 5. اهتمام به حل مشکلات تعاونیهای فعال و بروز نمودن آنها به لحاظ قانونی
 6. ارائه راهکارهای مناسب برای بهره وری و استفاده بهینه از امکانات تعاونیها
*شرح وظایف اداره آموزش،ترویج و تحقیقات
 1. برنامه ریزی و اجرای دوره های آموزشی کوتاه مدت و بلند مدت برای شرکتها و اتحادیه های تعاونی
 2. نظارت مستمر بر دوره های مختلف آموزشی و ارزیابی کمی و کیفی آنها
 3. انجام تحقیقات و پژوهش در زمینه تنگناها و مسائل بخش تعاون و نحوه دستیابی به چگونگی رفع آنها
 4. برگزاری جلسات توجیهی و سمینارهای ترویجی جهت مدیران و اعضای تعاونیها با هدف شناسایی و یافتن راه حلهای مناسب برای رفع مشکلات آنها
 5. برگزاری جلسات توجیهی برای افراد فاقد شغل در گروههای مختلف شغلی و تخصصی و سنی برای انجام فعالیتهای تولیدی واقتصادی در مناطق مختلف استان

تذکر:قابل ذکر است برگزاری دوره های آموزشی برای اعضاء ومدیران و بازرسان و کارکنان تعاونیها به طور رایگان صورت می گیرد.