اداره روابط کار

 باستناد ماده 157 قانون کار هرگونه اختلاف فردی بین کارگر و کارفرما یا کارآموز که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقتنامه های کارآموزی یا پیمانهای دسته جمعی کار باشد، در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و یا نمایندگان آنها در شوراهای سازش واحدها حل وفصل خواهد شد و در صورت عدم سازش از طریق هیاتهای تشخیص و حل اختلاف به ترتیب مورد رسیدگی و حل وفصل قرار می گیرد.

 بنابراین وظیفه اصلی این اداره، تنظیم روابط کار بین کارگر وکارفرما، کمک به پیشرفت و بهبود تولید و پیشگیری از ایجاد تنش و بحران در محیطهای کارگری است.

روابط کار فرآیند تصمیمات هم آهنگ در چارچوب شرایط سیاسی ، اقتصادی ، و اجتماعی بمنظور تنظیم روابط کارکنان و مدیریت در جهت رعایت حقوق طرفین است . اغلب صاحب نظران معتقدند که نظام روابط کار در هر جامعه ای بازتاب شرایط محیطی آن جامعه است .

اهمیت روابط کار :

روابط کار در سطح یک سازمان بصورت کارآیی ، بهره وری ، و رضایت شغلی تجلی می یابد که ثبات و ادامه حیات سازمان را تأمین می کند . در سطح ملی نیز بصورت بهبود بهره وری و افزایش درآمد متجلی میشود . بطوری که موجب ثبات و امنیت اجتماعی و سیاسی میگردد .

بطور کلی اهمیت روابط کار را می توان در فرآیند زیر بیان کرد :

* راهنمایی هایی را جهت طراحی راه کارهایی برای بهره برداری حداکثــری از بخش مهمــی از ثـروت ملی یعنی « نیروی کار » فراهم کرده ، و در اختیار برنامه ریزان و مجریان کشور قرار  می دهد .

روابط کار یا روابط صنعتی به معنای روابط بین کارفرما و کارگر در محل کار یابین کارفرمایان یا اتحادیه های آنها و سندیکاهای کارگری است هدف روابط کار پیشبرد  مناسبات سالم کار است به طریقی که هم به اصول سازمان بین المللی کار احترام گذاشته شود و هم در افزایشات امنیت شغلی با تامین و تضمین درآمد و توزیع منصفانه آن و همچنین توسعه متوازن اقتصادی و اجتماعی موثر باشد.

اداره روابط کار :

اداره روابط کار بمنظور تنظیم و نظارت بر روابط کارگر و کارفرما ، حل و فصل اختلافات فی مابین ، پیشگیری از بیکاری کارگران ، بررسی و نظارت بر اجرای طرح های طبقه بندی مشاغل کارگری ، ارائه راهنمایی های لازم به کارگران و کارفرمایان در زمینه قانون کار و بیمه بیکاری و سایر مقررات مربوطه ، بررسی طرح های مزد و بهره وری و رسیدگی بـــه قراردادهای پاداش افزایش تولید ، و بررسی آئین نامه های انضباطی کارگاهی در سطح ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ایجاد گردیده است .

از بخشهای مهم و اساسی ادارات کل تعاون کارورفاه اجتماعی اداره روابط کار میباشد . رسیدگی به کلیه اختلافات بین کارفرما و کارگر و یا کارآموز ناشی از اجرای موافقت نامه های کارگاهی یا پیمانهای دسته جمعی و بطور کلی تنظیم روابط کار برعهده اداره روابط کار میباشد که براساس مواد 157 تا 160 فصل نهم قانونکار از طریق هیئتهای تشخیص و حل اختلاف و کارشناسان و مسئولین روابط کار انجام میشود ، شکایات و دادخواستهای واصله از مشمولین قانون کار در زمینه فسخ قرارداد کار و اخراج ، حقوق معوقه اضافه کار ساعتی ، مزایای قانونی ، عیدی و پاداش سالیانه ، طبقه بندی مشاغل و مسائل مربوط به بهره وری و دستمزد در جلسات مراجع حل اختلاف فوق الذکر رسیدگی و آراء قطعی صادره از این مراجع لازم الاجرا میباشد.

حدود و اختیارات ، صلاحیت ، ترکیب اعضاء‌نحوه رسیدگی به اعتبار آراء و ضمانت اجرائی آراء صادره هیئت های حل اختلاف در فصل نهم قانون کار ذکر گردیده است حدود اختیارات اساسی و روابط کار در قالب دو هیئت قانونی بنام هیئت تشخیص و هیئت حل اختلاف میباشد تعداد هیئتهای تشخیص در سطح استان10 و هیئت حل اختلاف6هیئت و افرادی بعنوان مامور تحقیق و متصدی روابط کار به تشکیل پرونده و تحقیق و بررسی در رابطه با پرونده ها می پردازند.

تشکیلات اداری روابط کار و خدمات آنها

رئیس روابط کار: ایجاد هماهنگی بین نیروهای زیر مجموعه وتقسیم کار بین کارکنان روابط کار وسایر وظایف محوله

واحد مشاوره روابط کار: در این حوزه پاسخگویی به کلیه سوالات مراجعین اعم از حضوری وتلفنی صورت می پذیرد و در مرحله اول در صورت تشکیل شورای سازش در واحد یا تشکل مرتبط با مراجعین به شورای سازش مربوطه ارجاع داده می شوند تا در صورت امکان در شورای سازش به صورت مسالمت آمیز مشکل حل و فصل شود. درصورت عدم تشکیل شورای سازش و یا عدم سازش، واحد مشاوره درخصوص طرح دعوی و دادخواستهای تنظیمی و ارجاع آن به دبیرخانه هیات تشخیص اقدام می نماید.

متصدی روابط کار( هیات تشخیص): این واحد پس از وصول دادخواست شاکی ابتدا دادخواست را ثبت می نماید و پس از تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ آن به شاکی، یک نسخه از دادخواست به همراه برگه تعیین وقت رسیدگی را توسط مامورین ابلاغ به خوانده ابلاغ می کند ضمناً مکاتبات مرتبط با پرونده، استعلامها، لایحه های دفاعیه پرونده ضمیمه آن می گردد. 

هیاتهای تشخیص: این هیات ها پرونده ها را در زمان مقرر بررسی می کند و متشکل از یک نفر نماینده دولت، یک نفر نماینده کارگر و یک نفر نماینده کارفرما است.  در این واحد پس از بررسی مدارک و شواهد رای صادر می گردد، اما در مواردی که صدور رای بدلیل نبود مدارک امکان پذیر نباشد این هیات پرونده را جهت بازرسی و تحقیق ارسال می کند.

واحد بازرسی وتحقیق: مامورین تحقیق در این واحد وظیفه دارند درخصوص شکایت به بررسی وتحقیق بپردازند و گزارش آن را به دبیرخانه اعلام کنند تا وقت رسیدگی تعیین گردد و در نهایت هیات تشخیص در جلسه دوم رای مقتضی را صادر نماید.

متصدی روابط کار( هیات حل اختلاف): پس از صدور رای توسط هیاتهای تشخیص با توجه به بدوی بودن آراء صادره و قابل اعتراض بودن آن، ظرف مدت 15 روز از تاریخ ابلاغ، آراء اعتراض شده تعیین وقت، نوبت دهی و ابلاغ توسط این واحد صورت می پذیرد.

هیاتهای حل اختلاف:  پرونده های ارجاعی به هیاتهای حل اختلاف براساس آیین نامه چگونگی تشکیل مراجع حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون کار مورد رسیدگی قرار می گیرد و هر هیات متشکل است از سه نفر نماینده دولت (یک نفر نماینده فرمانداری، یک نفر نماینده وزارت کار و یک نفر نماینده دادگستری)، سه نفر نماینده کارفرمایان و سه نفر نماینده کارگران. واین هیاتها صرفاً بعد از ساعات اداری فعالیت می نمایند.لازم به ذکراست که آراء صادره این هیاتها قطعی و لازم الاجرا است و درعین حال از طریق پی گیری از مسیر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد.

واحد طبقه بندی مشاغل و واحد تعیین صلاحیت و رتبه بندی شرکتهای خدماتی: این واحد نظارت براجرای طرح طبقه بندی مشاغل، قراردادها و پیمانهای دسته جمعی ونظارت بر تصمیمات کمیته های دایمی طبقه بندی مشاغل وتطبیق آنها با مقررات جاری را نیز انجام می دهد.پرونده تعیین صلاحیت شرکتهای خدماتی بر اساس تفاهم نامه منعقد شده وزارت کار و کانون عالی انجمنهای صنفی شرکتهای خدماتی ، ابتدا درانجمن صنفی کارفرمایان استان تشکیل و پس از طرح در کمیته بدوی مستقر در انجمن وسپس جهت بررسی، تائید و طرح درکمیته استانی تعیین صلاحیت و رتبه بندی به این واحد ارسال می شود.

واحد بیمه بیکاری: بیمه بیکاری بعنوان یکی از انواع حمایت های تامین اجتماعی از کارگران در مواقعی است که آنها بدون میل و اراده از کار بیکار و اخراج می گردند . اعتبار مالی بیمه بیکاری از محل 3% مزد بیمه شده می باشد که به صندوق تامین اجتماعی پرداخت می گردد .

کارشناسان روابط کار : پاسخگویی به کلیه مکاتبات اداری و استعلامات درخصوص قانون کار ، تائید و بررسی آئین نامه های انضباطی کار ، نظارت بر اجرای طرح های طبقه بندی مشاغل ، تهیه گزارشهای کارشناسی درخصوص پرونده های مربوط به مراجع حل اختلاف و پاسخگویی به موارد تخصصی مراجعین از عمده وظایف ایـن واحد می باشد .

 کارشناسان مزبور عمدتا" بعنوان نماینده اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یا شهرستان در هیات تشخیص و بعضا" بعنوان نماینده مدیر کل در هیات های حل اختلاف عضویت دارند . 

وظایف و مسئولیتهای اداره روابط کار

1-بررسی شکایات واصله کارگر و کارفرما در شوراهای سازش و مراجع حل اختلاف

2-نظارت بر اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در واحدهای مشمول قانون کار و بررسی و تائید قراردادهای پاداش افزایش تولید

3-تائید صلاحیت شرکتهای خدماتی پیمانکاری دستگاههای اجرایی یا شرکتهای دولتی

نظارت بر ساماندهی شرکتهای خدماتی براساس دستورالعمل شماره 129279 مورخ 27/12/84 معاونت روابط کار و رتبه بندی شرکتهای خدماتی در اجرای دستورالعمل شماره 105185 مورخ 5/12/84 معاونت روابط کار

4-بررسی آئین نامه های انضباطی کارگاهها

5-بررسی قراردادهای کار ارسالی شرکتها

6-بررسی اختلاف نظر در مورد مواد پیمان های دسته جمعی

7- تشکیل شورای سازش براساس دستورالعمل شماره 85974 مورخ 19/9/84 و اصلاحیه شماره 119188 مورخ 8/12/84

8- بررسی درخواستهای بیمه بیکاری بعنوان یکی از انواع حمایت های تامین اجتماعی از کارگران

9- صدور اعتبار نامه اعضای هیات های تشخیص  و حل اختلاف استان

10-برگزاری دوره های آموزش قوانین و مقررات روابط کاردر سطح کارگاهها 

توضیحات

بررسی شکایات واصله کارگر و کارفرما در شورای سازش مراجع حل اختلاف

در اجرای فصل نهم قانون کار و با توجه به تجویز صدور ماده 157 قانون کار که مرحله اول حل و فصل اختلافات کارگری و کارفرمایی را سازش مقرر نموده است و همچنین با عنایت به خط مشی و سیاست های وزارت مبنی بر تاکید بر نقش سازش در حل و فصل اختلافات کارگری و کارفرمایی و با هدف افزایش نقش سازش و توافق در کاهش حجم کار مراجع حل اختلاف و در نتیجه افزایش کیفیت رسیدگی آنها شورایی با عنوان شورای سازش در محل اداره کل کار و امور اجتماعی استان با اصول اختیاری بودن ارجاع دعاوی به آن ، با رعایت اصل سه جانبه گرایی تشکیل می شود که شورای سازش از طریق توجیه و تفهیم قوانین و مقررات و مصالح طرفین سعی در ایجاد سازش و توافق نموده و نتیجه حاصله را نسبت به اخذ انصراف شاکی از شکایت اقدام می نماید و در صورت عدم حصول سازش پرونده به طریق مقتضی در هیات های تشخیص و حل اختلاف مستقر مورد رسیدگی قرار گرفته که هیات تشخیص متشکل از سه نفر ، یک نفر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی به عنوان رئیس جلسه و یک نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان و یک نفر نماینده مدیران صنایع به انتخاب کانون انجمنهای صنفی کارفرمایان استان می باشند که رای هیات تشخیص پس از 15 روز از تاریخ ابلاغ آن لازم الاجراء و قطعی می باشد و درصورتیکه ظرف مدت مذکور یکی از طرفین نسبت به رای مزبور اعتراض داشته باشد اعتراض خود را کتبا به هیات حل اختلاف تقدیم می نماید و رای هیات حل اختلاف پس از صدور قطعی و لازم الاجرا خواهد بود . که هیاتهای حل اختلاف استان متشکل از سه نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان یا کانون انجمنهای صنفی کارگران و یا مجمع نمایندگان کارگران واحدهای منطقه و سه نفر نماینده کارفرمایان به انتخاب مدیران واحدهای منطقه و سه نفر نماینده دولت ( مدیر کل کارو امور اجتماعی ، فرماندار و رئیس دادگستری محل و یا نمایندگان آنها ) می باشند .

نظار ت بر اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در واحدهای مشمول قانون کار

در اجرای ماده 49 قانون کار و آئین نامه اجرایی و بر اساس نظام ارزیابی مشاغل در کارگاههایی که دارای 50 نفر و بیشتر کارگر بوده ( کارگران دائم و موقت ) و فاقد طرح طبقه بندی مشاغل مصوب 1/4/75 می باشند لازم و مکلفند با انتخاب دفتر مشاوره فنی و تشکیل کمیته طبقه بندی مشاغل با طی مراحل لازم نسبت به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل اقدام نمایند البته در مورد کارگاههایی که در مهلت تعیین شده توسط اداره کار اقدام به تهیه و اجرای طرح ننمایند بر اساس مقررات تبصره ماده 50 قانون کار عمل می گردد . لازم به توضیح است شرکتهای خدماتی ارائه دهنده وظایف و خدمات پشتیبانی به ادارات و شرکتهای دولتی با هر تعداد از کارگران موظف و مکلف به اجرای طرح طبقه بندی می باشند .

مدارک مورد نیاز جهت اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در واحدهای مشمول قانون کار :

تکمیل فرم درخواست به همراه ارائه لیست صورت طبقه بندی کارگران کارگاه از نقطه نظر مزد و مشاغل آنان

انتخاب دفتر مشاوره فنی و انعقاد قرارداد در سه نسخه و تائید وزارت کار و امور اجتماعی و ارائه یک نسخه از قرارداد مربوط به اداره کار

تکمیل فرم معرفی اعضاء کمیته طبقه بندی مشاغل

تائید صلاحیت شرکتهای خدماتی پیمانکار دستگاههای اجرایی یا شرکتهای دولتی :

به موجب تصویب نامه هیات وزیران به شماره 38326/ت 27506 هـ مورخ 5/9/81 انجام هرگونه خدمات ( از قبیل حمل و نقل ، تعمیر و نگهداری ، خدمات رایانه ای ، امور چاپ و تکثیر ، امور آشپزخانه و رستوران ، نگهبانی ، باغبانی ، نامه رسانه ، پیشخدمتی ، تلفنچی ، ماشین نویسی ، امورتاسیساتی ) از طریق شرکتهای خصوصی و تعاونی در دستگاههای اجرایی و موسسات دولتی منوط به رعایت مفاد تصویب نامه فوق می باشد .

واحدهای مشمول این دستورالعمل (شماره 92923 مورخ 7/12/81 ) که صلاحیت آنها مورد بررسی و تائید قرار می گیرد شرکتها و تعاونی هایی هستند که در مراجع ذیصلاح ( اداره کل ثبت شرکتها و یا ادارات کل تعاون حسب مورد ) به ثبت رسیده و برای امور فوق الذکر و نظایر آنها به موجب اساسنامه ثبت شده از مراجع مزبو رمجوز فعالیت اخذ نموده اند .

شرایط و مدارک مورد نیاز :

-دارای دفاتر قانونی مورد تائید ادارات اموراقتصادی و دارایی باشند

-دارای محل مناسب اداری و قابل دسترسی با داشتن حداقل یک خط تلفن ثابت و دورنگار باشند ( هرگونه تغییرات بعدی را سریعاً اطلاع دهند) .

-مدیران و مسئولان اداره شرکت بایستی در دوره های توجیهی مدیریت قانون کار و طبقه بندی مشاغل شرکت کرده و گواهی معتبر دریافت دارند .

-شرکتها ملزم به تهیه و اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در مورد کارگران خود می باشند

-شرکتها موظفند پس از انعقاد قرارداد پیمانکاری با دستگاههای اجرایی یا شرکتها یک نسخه از قرارداد یا رونوشت مصدق آن را به اداره کارواموراجتماعی محل ارسال دارند

-شرکتها حقوق و مزایای قانونی کارگران خود را منحصراً باید به حساب بانکی واریز نمایند

ضمناً لازم بذکر است برای تائید ، تمدید و یا لغو صلاحیت شرکتهای موضوع دستورالعمل 92923 –7/12/81 کمیته ای بنام کمیته استانی ( در اداره کل کارواموراجتماعی محل ) و در نهایت کمیته مرکزی ( دروزارت کارواموراجتماعی ) تشکیل ومراتب مورد بررسی قرار می گیرد .

بررسی آئین نامه های انضباطی کار کارگاهها

به منظور بررسی نیل به اهداف سازمانی و ایجاد محیطی سالم و تنظیم روابط کار و فراهم نمودن زمینه های تفاهم و ترویج اخلاق حسنه و حسن سلوک و تشویق و ترغیب کارکنان به خلاقیت و ابداع و ابتکار و بهره وری کامل از ماشین آلات در خط تولید و همچنین برحذر داشتن از تخلفات و کم کاری و بی نظمی در محیط کار و جلوگیری از ضایعات بی مورد و اتلاف وقت به موجب تبصره 2 ماده 27 قانون کار ( مقررات تعیین موارد قصور و نقض دستورالعملها و آئین نامه های انضباط کار مصوب 8/2/70 ) آئین نامه انضباط کار توسط کار فرما تهیه و پس از بررسی و انطباق آن با قوانین و مقررات جاری و مهر و تایید آن توسط اداره کار و پس از تعیین افراد کمیته انضباط کار به مرحله اجرا درمی آید

شرایط و مدارک مورد نیاز :

- تهیه پیش نویس آئین نامه انضباط کار توسط کارفرما

-عدم مغایرت آئین نامه با قانون و مقررات کار

-ملحوظ داشتن نظر شورای اسلامی کار یا نماینده کارگر در تهیه آئین نامه

-مهرو تائید آئین نامه توسط اداره  تعاون کار ورفاه اجتماعی

-تشکیل و اعلام موجودیت کمیته انضباط کار

بررسی قراردادهای کار ارسالی شرکتها

با استناد به تبصره ماده 10 قانون کار قرارداد کار در چهارنسخه تنظیم که یک نسخه آن به اداره  تعاون کارورفاه اجتماعی محل ارسال می گردد، لذا قراردادهای ارسالی توسط اداره روابط کار بررسی و چنانچه مغایر با مقررات قانون کار باشد عیناً موارد مشخص و جهت اصلاح به واحد مربوطه اعاده می گردد.

بررسی اختلاف نظر در موارد مواد پیمان های دسته جمعی کار

با استناد به ماده 140 قانون کار پیمان دسته جمعی کار عبارت است از پیمان کتبی که به منظور تعیین شرایط کار فی مابین یک یا چند ( شورا یا انجمن صنفی و یا نماینده قانونی کارگران ) از یک طرف و یک یا چند کارفرما و یا نمایندگان قانونی آنها از سوی دیگر و یا فی مابین کانونها و کانونهای عالی کارگران و کارفرمایی منعقد می شود در صورتیکه مذاکرات دسته جمعی کار منجر به انعقادپیمان دسته جمعی کار شود باید متن پیمان در سه نسخه تنظیم و به امضای طرفین برسد . دو نسخه ازپیمان در اختیار طرفین عقد پیمان دسته جمعی قرار گرفته و نسخه سوم ظرف سه روز در قبال اخذ رسید و به منظور رسیدگی و تائید ، تسلیم وزارت کارواموراجتماعی خواهد شد .

شرایط مندرج در پیمان دسته جمعی :

-مزایای کمتر از آنچه در قانون کار پیش بینی گردیده است در آن تعیین نشده باشد .

-با قوانین و مقررات جاری کشور وتصمیمات و مصوبات قانونی دولت مغایر نباشد .

-عدم تعارض موضوع یا موضوعات پیمان با بندهای 1 و 2 به تائید وزارت تعاون کارورفاه اجتماعی برسد .

درصورتیکه اختلاف نظر در مورد مواد مختلف این قانون و پیمانهای قبلی و یا هریک از موضوعات مورد درخواست طرفین برای انعقاد پیمان جدید ، منجر به تعطیلی کار ضمن حضور کارگر در کارگاه و یا کاهش عمدی تولید از سوی کارگران شود هیات تشخیص موظف است بر اساس درخواست هریک از طرفین اختلاف و یا سازمانهای کارگری و کارفرمایی ، موضوع اختلاف را سریعاً مورد رسیدگی قرارداده و اعلام نظر نمایند و درصورتیکه هریک از طرفین پیمان دسته جمعی نظر مذکور را نپذیرد ظرف مدت 10 روز از تاریخ اعلام نظر هیات تشخیص ( موضوع ماده 158 ) به هیات حل اختلاف مندرج در فصل نهم قانون کار مراجعه و تقاضای رسیدگی و صدور رای نماید.

بررسی درخواستهای بیمه بیکاری بعنوان یکی از انواع حمایت های تامین اجتماعی از کارگران

قانون بیمه بیکاری با هدف حمایت از اقشار مولد جامعه تهیه وتصویب گردیده که سعی شده در شرایط اتخاذ سیاستهای گوناگون اقتصادی و نوسانات ناشی از برنامه های اجرائی آن لطمه چندانی بر نیروی کار وارد ننماید ، از اینرو ضرورت داشت که در راستای اصل 29 قانون اساسی بمنظور حمایت از نیروی کار در شرایط بیکاری ، با فراهم آوردن امکانات و تمهیداتی زمینه را برای گذراندن معیشت خانوار افراد بیکار که قهراً‌ و بدون میل و اراده معاش زندگی آنان دستخوش تزلزل گردیده فراهم و حمایت اجتماعی از آنان بعمل آید.

بیمه بیکاری بعنوان یکی از انواع حمایت های تامین اجتماعی از کارگران در مواقعی است که آنها بدون میل و اراده از کار بیکار و اخراج می گردند . اعتبار مالی بیمه بیکاری از محل 3% مزد بیمه شده می باشد که به صندوق تامین اجتماعی پرداخت می گردد .

در واحد بیمه بیکاری درخواست های متقاضیان توسط کمیته های دو نفره ای که بمنظور بررسی دلائل بیکاری کارگران تعیین گردیده اند مورد رسیدگی قرار می گیرد و پس از شناسایی واجدین شرایط ، مقرری بیمه بیکاری برای آنها برقرار می گردد . ضمنا" در این واحد پس از بررسی های لازم و مطابق مقررات قانونی مقرری بگیران جهت کسب مهارت به مراکز آموزش فنی و حرفه ای یا نهضت سواد آموزی معرفی می گردند .

 

شرح وظایف اداره بازرسی کار

به منظور اجرای صحیح قانون کار و ضوابط حفاظت فنی در کارگاهها بازرسان کار با وظایف مشروحه ذیل فعالیت می نمایند:

الف- نظارت براجرای مقررات ناظر بر شرایط کار.

ب- نظارت براجرای صحیح مقررات قانون کار و آیین نامه ها ودستورالعمل های مربوط به حفاظت فنی.

ج- آموزش مسایل مربوط به حفاظت فنی و راهنمایی کارگران و کارفرمایان و کلیه افرادی که در معرض صدمات و ضایعات ناشی از حوادث و خطرات ناشی از کار قرار دارند.

د- بررسی وتحقیق پیرامون اشکالات ناشی از اجرای مقررات حفاظت فنی و تهیه پیشنهاد لازم جهت اصلاح دستورالعمل های مربوط به موارد مذکور، متناسب با تحولات و پیشرفتهای تکنولوژی.

ه- رسیدگی به حوادث ناشی از کار در کارگاههای مشمول وتجزیه وتحلیل عمومی و آماری اینگونه موارد به منظور پیشگیری حوادث.

مطابق ماده 98 قانون کار بازرسان کار درحدود وظایف خویش حق دارند بدون اطلاع قبلی در هرموقع از شبانه روز به موسسات و کارگاههای مشمول قانون وارد شده و به بازرسی بپردازند و نیز می توانند به دفاتر ومدارک مربوطه در موسسه مراجعه ودر صورت لزوم ازتمام یا قسمتی از آنها رونوشت تحصیل نمایند.

کلیه بازرسان کار دارای کارت ویژه حسب مورد با امضاء وزیر تعاون کارورفاه اجتماعی هستند که در هنگام بازرسی باید همراه آنها باشد در صورت تقاضای مقامات رسمی یا مسئولین کارگاه ارائه شود(ماده 100 قانون کار)

به استناد ماده 101 قانون کار گزارش بازرسان کار در موارد مربوط به حدود وظایف و اختیاراتشان در حکم گزارش ضابطین دادگستری خواهد بود.

مطابق ماده 104 قانون کار، کارفرمایان و دیگر کسانی که مانع ورود بازرسان کار به کارگاههای مشمول این قانون گردند و یا مانع انجام وظیفه ایشان شوند و یا از دادن اطلاعات و مدارک لازم به آنان خودداری نمایند حسب مورد به مجازاتهای مقرر در فصل یازدهم قانون کار محکوم خواهند شد.

خدمات و فعالیت های اداره بازرسی کار:

- بازرسی های عمومی وطبق برنامه:

بررسی چگونگی اجرای مقررات قانون کار و رعایت ضوابط حفاظت فنی و بهداشت کار چنانچه اشاره گردید بازرسان کار به منظور نظارت برحسن اجرای قانون کار و ضوابط حفاظت فنی از کارگاهها بازرسی می کنند این بازرسیها شامل بازرسی های دوره ای از کارگاههایی که قبلاً شناسایی شده اند و بازرسی از کارگاههای جدید شناسایی شده و نیز بازرسی حسب درخواست متقاضیان، کارگران و یا کارفرمایان شاغل در کارگاهها انجام می گیرد.

- بازرسیهای موردی: این بازرسیها حسب درخواست مراجع و دستگاههای اجرایی درحدود وظایف بازرسان کار انجام می پذیرد.

- بازرسی به منظور بررسی حوادث ناشی از کار:

در این نوع بازرسی علل وعوامل وقوع حوادث مورد بررسی قرارمی گیرد هدف از انجام اینگونه بازرسی تجزیه وتحلیل به منظورپیشگیری از تکرار حوادث مشابه می باشد

بازرسی درخصوص شرکت های خدماتی:

این بازرسیها به منظور بررسی عملکرد شرکت های خدماتی تامین نیروی انسانی انجام می گیرد که اصولاً بنابر درخواست کمیته بررسی صلاحیت شرکت های خدماتی مورد بازرسی قرار میگیرند ویا بنابر درخواست شاغلین این دسته از شرکتها که از وضعیت حقوق و مزایا وعدم رعایت مفاد قانون کار ناراضی می باشند.

- بازرسی به منظور شناسایی اتباع بیگانه غیرمجاز:

با توجه به ممنوعیت اشتغال اتباع بیگانه فاقد روادید و پروانه کار طبق ماده 120 قانون کار، بازرسان کار ضمن درنظر داشتن این موضوع درانجام بازرسیهای عمومی، بازرسی های ویژه را منظور شناسایی اتباع خارجی غیرمجاز انجام  می دهند که ممکن است به طور مستقل و یا به همراه اکیپ اعزامی از استانداری صورت پذیرد. دراین بازرسیها، بازرسان کار پس از ثبت مشخصات اتباع شناسایی شده و سابقه کاری آنان در کارگاه، پرونده این دسته از کارگاهها را به منظور انجام سایر مراحل قانونی دراختیار واحد اتباع خارجی سازمان قرار می دهند.

- بازرسی به منظور صدور پروانه کسب : برحسب درخواست مجامع صنفی وبه منظوراطمینان از رعایت استاندارد های ایمنی در کارگاههای صنفی صورت می پذیرد

- تشکیل کمیته حفاظت در کارگاههای مشمول :که براساس آئین نامه مربوطه صورت میگیرد.

- ثبت نام متقاضیان بازنشستگی پیش از موعد درکارهای سخت وزیان آور : برگزاری جلسات کمیته های استانی بررسی واحراز مشاغل سخت وزیان آور.

- اعلام نظر در خصوص پرونده های ارجاعی از مراجع قضایی در ارتباط با حوادث ناشی از کار ,و... از دیگر فعالیتها وخدمات اداره بازرسی کار می باشد

تشکل‌های کارگری و کارفرمائی

-   پیگیری انجام انتخابات در کارگاه‌های مشمول قانون کار به منظور تشکیل

الف شورای اسلامی کار در واحد

ب انتخاب نماینده کارگران

ج تشکیل انجمن صنفی کارگران

-   پیگیری لازم جهت تشکیل کانون شوراهای اسلامی کارگران استان، و تشکیل مجمع نمایندگان کارگران و کانون انجمن صنفی کارگران استان

-   پیگیری انجام انتخابات کارفرمائی از جمله :

الف انجمن صنفی کارفرمائی در هر حرفه

ب :تشکیل کانون انجمن صنفی کارفرمائی استانی

پیگیری لازم جهت تشکیل  کانون کارگران بازنشسته شهرستانی و استانی

-ثبت و صدور گواهی و صدور اعتبارنامه برای کلیه تشکلهای فوق

اداره تشکل‌های کارگری و کارفرمائی در واقع مسئولیت شکل‌گیری دو حوزه شرکای اجتماعی (کارگری و کارفرمائی) در بحث سه جانبه‌گرائی را به عهده دارد و از اهمیت خاصی برخوردار می‌باشد .