بهزیستی  بانک رفاه
 بانک توسعه  فنی و حرفه ای
 صندوق کارافرینی  بیمه عشایر و روستاییان
 بازنشستگی  تامین اجتماعی

الف) اهداف تشکیل شورای هماهنگی استان:
 
1.ارتقاء سطح تعاملات و همکاری دستگاههای تابعه وزارتخانه در سطح استان
 
2.ایجاد هم افزایی و تشریک مساعی در حوزه وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
 
3.ایجاد وحدت رویه و یکپارچگی در فعالیت ها و انسجام بخشی بین واحدهای اجرایی دستگاههای تابعه
 
 
 
ب) وظایف شورای هماهنگی استان:
 
1.بهره گیری از توانمندیهای اعضاء شورا در جهت ایجاد هماهنگی و انسجام بخشی در فعالیت های محوله بر اساس شرح وظایف هر یک از
 
واحدهای تابعه و سیاستگذاری های وزارت متبوع در سطح استان
 
2.تعیین وظایف و تکالیف هر یک از اعضای شورا در جهت اجرای مصوبات شورا
 
3.ایجاد هماهنگی و برقراری تعاملات سازنده بین اعضای شورا و واحدهای تابعه وزارتخانه و سایر دستگاههای اجرایی و مرتبط در سطح استان
 
4.سیاستگذاری و تصمیم گیری در چارچوب قوانین و وظایف وزارت متبوع
 
5. اجرای مصوبات پیگیری نظارت و ارزیابی مستمر از اجرای مصوبات شورا
 
6-تشکیل کارگروههای تخصصی جهت بررسی موردی برخی موضوعات مطروحه در جلسات شورا
 
 
 
ج) ترکیب اعضاء شورای هماهنگی استان:
 
1- مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان (ریس شورا)
 
2- مدیر کل تامین اجتماعی استان
 
3- مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان
 
4- مدیر کل بهزیستی استان
 
5- مدیر درمان تامین اجتماعی استان
 
6- رئیس اداره امور شعب بانک رفاه کارگران
 
7- رئیس اداره امور شعب بانک توسعه تعاون استان
 
8- مدیر صندوق کار آفرینی امید
 
9- مدیریت صندوق بازنشستگی
 
10- مدیریت صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر استان
 
11- دبیر شورای هماهنگی استان 
 
رئیس شورا در موارد مرتبط می تواند از مسئولین سایر دستگاه های اجرایی استان و یا اشخاص صاحب نظر برای شرکت در جلسات دعوت نماید.

اسامی اعضاء شورای هماهنگی