آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
سیاست ها ، حدود وظایف و نحوه فعالیت مراکز مجری آموزش های آزاد کشور
سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران
ضوابط نقل و انتقال حق بیمه و کسورات بیمه ای بین صندوق های بیمه
قانون استخدام کشوری
قانون اصلاح قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور- مصوب 1367
قانون افزایش حقوق بازنشستگی مشمولین قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز ، از کارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی- مصوب 1372
قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به اصلاحیه ماده (8) کنوانسیون بین المللی رفع کلیه اشکال تبعیض نژادی مصوب 25/9/1371 (16 دسامبر1992) مجمع عمومی سازمان ملل متحد
قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی
قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی
قانون تصویب کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک و توصیه نامه مکمل آن
قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
قانون جامع حمایت از حقوق معلولان
قانون حمایت از بازسازی و نوسازی صنایع نساجی کشور
قانون حمایت از تاسیس و اداره مجتمع های بزرگ و متمرکز قالی بافی
قانون دیوان عدالت اداری
قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی
قانون کار جمهوری اسلامی ایران
قانون مالیات های مستقیم
قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار
قانون نظام صنفی کشور
منشور حقوق و مسئولیت ‎های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران
نظریه تفسیری شورای نگهبان در مورد زمان تاثیر ابطال مصوبات مسئولین و سازمان های اداری که توسط دیوان عدالت انجام می شود
قانون تشکیل واداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران
قانون تنظیم بخشی ازمقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور واصلاح ماده ( 113 ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
مقررات کار و اشتغال مناطق آزاد
قانون رفع برخی موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی
شمول قانون مدیریت و خدمات کشوری
دستورالعمل چگونگی تشکیل جلسات و نحوه رسیدگی شوراهای سازش
مقررات اصلاحی و تعیین موارد قصور و نقص دستورالعمل و آئین نامه انضباط کار در کارگاه ، موضوع تبصره 2 ماده 27 قانون کار
آئین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره ماده 14 قانون کار و الحاق یک تبصره به آن
قرارداد کارآموزی توام با کار
قانون تاسیس دهیاری ها خودکفا در روستاهای کشور مصوب14/4/1377
قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی
قانون جامع حمایت از معلولان
قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی
قانون مناطق آزاد تجاری و صنعتی
آیین نامه اجرایی ماده (48) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع ماده (103) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره ماده (14) قانون کار و الحاق یک تبصره به آن
آیین نامه اجرایی قانون بیمه بازنشستگی ، فوت و از کارافتادگی بافندگان قالی ، قالیچه ، گلیم و زیلو
آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی
آیین نامه اجرایی ماده (151) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع ماده (53) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
آیین نامه اجرایی ماده (54) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.
آیین نامه اجرایی ماده (198) قانون کار جمهوری اسلامی ایران
آیین نامه استخدام پیمانی
آیین نامه استخدامی دهیاری های کشور
آیین نامه بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر
آیین نامه بیمه و بازنشستگی سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی
آیین نامه تشکیل شورای اجتماعی کشور
آیین نامه جدید مشاغل سخت و زیان آور
آیین نامه چتر ایمنی رفاه اجتماعی
آیین نامه چگونگی تشکیل ، حدود وظایف ، اختیارات و چگونگی عملکرد انجمن های اسلامی کارگری
آیین نامه حفاظتی کارگاه های ساختمانی
آیین نامه داخلی شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی
آیین نامه شرایط استخدام بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار
آیین نامه کار زندانیان ، با اولویت حرفه آموزی ، موضوع بند (ب) ماده (190) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
آیین نامه مربوط به انتخاب اعضای هیات های تشخیص
آیین نامه مربوط به انتخاب اعضای هیات های حل اختلاف
آیین نامه معافیت کارگاه های کوچک دارای کمتر از ده نفر کارگر از شمول برخی از مقررات قانون کار ، موضوع ماده (191) قانون کار
آیین نامه معالجه و از کارافتادگی ورزشی
آیین نامه نحوه نظارت بر مصوبات شورای هماهنگی اجرایی اتباع بیگانه
آیین نامه همکاری شورای هماهنگی اجرایی اتباع بیگانه و ستاد کل نیروهای مسلح
آیین‌نامه اجرایی قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت
اصلاح آیین نامه اجرایی قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید ، جانباز از کارافتاده و مفقود الاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی
اصلاح آیین نامه استخدام بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار
اصلاح آیین نامه بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر
اصلاح تبصره (2) ماده (15) آیین نامه اجرایی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
اصلاح ماده (11) آیین نامه شرایط استخدام بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار
اصلاح مواد (5) و (6) آیین نامه اجرایی قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی
آئین نامه انتخاب اعضای هیئت تشخیص
آئین نامه انتخاب اعضای هیئت حل اختلاف
آئین نامه نحوه استفاده از خدمات اشخاص به صورت خرید خدمت و غیره
آئین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره ماده 14 قانون کار و الحاق یک تبصره به آن
اصلاح ماده یک آئین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره ماده 14 قانون کار
آئین نامه انضباطی کارآموزی توام با کار
آئین نامه رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیئت های تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 164
آئین نامه طرز اجرای آرای قطعی هیت های تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 166
آئین نامه چگونگی مدت کار ، تعطیلات و مرخصی ها ، مزد و حقوق کارگرانی که طرز کارشان به نحوی است که تمام یا قسمتی از مزد و درآمد آنها به وسیله مشتریان یا مراجعین تامین می شود موضوع ماده 190
آئین نامه مستثنی شدن خدامین و کارکنان بقاع متبرکه، مساجد، حسینیه ها، تکایا، مدارس علوم دینی موقوفه و موقوفات عام غیر تولیدی از شمول موادی است از قانون کار موضوع ماده 191
آئین نامه اجرایی ماده 191
آیین نامه قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما کارگاههای به میزان 5 نفر
آیین نامه اجرایی قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت
اصلاح تصویب نامه ضوابط پرداخت پاداش آخر سال 1383 کارکنان دولت
تصویب‎ نامه در خصوص الحاق جزء (د) به بند (1) تصویب‎ نامه موضوع تشکیل ستاد تشویق و حمایت از سرمایه ‎گذاری استان
تصویب نامه در خصوص الحاق یک تبصره به ماده (3) آیین نامه اجرایی قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی
تصویب نامه در خصوص تشکیل ستاد تشویق و حمایت از سرمایه گذاری استان
تصویب نامه در خصوص تعیین حق مسکن کارگران 1383
تصویب نامه در خصوص تمدید آیین نامه مستثنی شدن خدام و کارکنان بقاع متبرکه ، مساجد ، حسینیه ها ، تکایا ، مدارس علوم دینی موقوفه و موقوفات عام غیر تولیدی از شمول موادی از قانون کار
تصویب نامه در خصوص عقد قرارداد با شرکت های خصوصی و تعاونی برای وظایف پشتیبانی و خدماتی
تصویب نامه در خصوص واگذاری سهام ترجیحی
تصویب نامه در مورد حق حضور اعضای هیات های تشخیص و حل اختلاف وزارت کار و امور اجتماعی
تصویب نامه راجع به اصلاح آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی
تصویب نامه راجع به افزایش حق مسکن کارگران
مصوبه شورای عالی اداری در مورد وظایف حوزه مرکزی و واحدهای استانی وزارتخانه های آموزش و پرورش ، راه و ترابری ، کار و امور اجتماعی و تعاون
مصوبه هیات وزیران در خصوص نیروهای مشمول قانون کار در دستگاه های اداری
تصویب نامه در خصوص تمدید آئین نامه مستثنی شدن خدامین و کارکنان بقاع متبرکه، مساجد، حسینیه ها، تکایا، مدارس علوم دینی موقوفه و موقوفات عام غیر تولیدی از شمول موادی است از قانون کار موضوع ماده 191
تصویب نامه کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی در مورد تمدید آئین نامه مستثنی شدن خدامین و کارکنان بقاع متبرکه، مساجد، حسینیه ها، تکایا، مدارس علوم دینی
تصویب نامه راجع به تمدید مدت آئین نامه اجرایی ماده 191 –معافیت کارگاه کمتر از 10 نفر از قانون کار
افزایش حق حضور اعضای هیات تشخیص و حل اختلاف
تصویب نامه راجع به افزایش حق مسکن کارگران مصوب 2/5/84
تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره 84515 مورخ 15/12/84 در خصوص پیمانکاران
اصلاحیه دستورالعمل روش اجرایی و مدارک لازم جهت صدور رواید ورود با حق کار و همچنین صدور ، تمدید و تجدید پروانه کار اتباع خارجی موضوع ماده (11) آیین نامه اجرایی ماده (129) قانون کار جمهوری اسلامی ایران- مصوب مورخ 19/1/1382 وزیر کار و امور اجتماعی
دستورالعمل اجرایی اصلاح آیین نامه استخدام پیمانی
دستورالعمل شرایط پذیرش، حقوق و تکالیف دوره کارآموزی توام با کار، موضوع بند (ب) ماده (112) قانون کار
دستورالعمل کمک هزینه مسکن سال 1384
دستورالعمل مربوط به تعیین صلاحیت شرکت های خصوصی ارایه دهنده وظایف پشتیبانی و خدماتی
دستورالعمل چگونگی تشکیل جلسات و نحوه رسیدگی شوراهای سازش
دستورالعمل (1) مسابقه رای برتر
دستورالعمل (2) درج اظهارات طرفین دعوی و تصمیمات متخذه در دفاتر صورتجلسه هیات تشخیص و حل اختلاف
دستورالعمل (3) در خصوص مطالبات مربوط به ذخیره مرخصی کارگران
دستورالعمل (4) در خصوص ماده 148 قانون کار
دستورالعمل (5) در خصوص رابطه سه سویه کار( پیمان دهنده ، پیمانکار، کارگر)
دستورالعمل (6) در خصوص خارج نمودن پرونده ها از جریان رسیدگی و یا بایگانی نمودن آنها در مواردی که خواهان یا تجدیدنظر خواه در جلسه حضور ندارند که سبب اطاله دادرسی می گردد
دستورالعمل (7) در خصوص مفهوم ، ماهیت و صلاحیت شخص حقوقی
دستورالعمل (8) در خصوص وضعیت استخدامی کارکنان خرید خدمت شاغل در ارتش و سپاه
دستورالعمل (9) در خصوص نحوه رسیدگی و صدور رای مراجع حل اختلاف در ارتباط با کارکنان مشمول قانون کار شاغل در دستگاه های اجرایی حسب تصمیم هسته گزینش
دستورالعمل (10) فرایند دادرسی مراجع حل اختلاف در خصوص اعتبار امر مختوم
دستورالعمل (11) در خصوص نمونه فرم قرارداد کار
دستورالعمل (12) در خصوص شاخص های ارزیابی و بررسی پرونده های مراجع حل اختلاف توسط تیم خودارزیابی
دستورالعمل (13) روابط کار در خصوص نگهداری سوابق و بایگانی پرونده های مراجع حل اختلاف
دستورالعمل (14) روابط کار در خصوص تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه
دستورالعمل (15) روابط کار در خصوص شمول یا عدم شمول قانون کار به اعضای شوراهای حل اختلاف دادگستری
دستورالعمل (16) روابط کار در خصوص نمونه آیین نامه انضباط کار
دستورالعمل (17) روابط کار در خصوص ترک کار
دستورالعمل (18) روابط کار در خصوص تبصره یک ماده 27 قانون کار
دستورالعمل (19) روابط کار در خصوص نحوه تایید پیمان های دسته جمعی کار
دستورالعمل ماده 26 قانون کار
دستورالعمل شرایط پذیرش، حقوق و تکالیف دوره کارآموزی توام با کار موضوع بند ب ماده 112
دستورالعمل موضوع ماده 4 آئین نامه مستثنی شدن خدامین و کارکنان بقاع متبرکه ، مساجد ، حسینیه ها ، تکایا ، مدارس علوم دینی موقوفه و موقوفات عام غیر تولیدی از شمول موادی است از قانون کار موضوع ماده 191
دستورالعمل اجرایی ماده 103 قانون برنامه چهارم توسعه
دستورالعمل اجرایی قانون مدیریت خدمات کشوری
دستورالعمل چگونگی تشکیل و نحوه اداره شورای عالی کار موضوع ماده 170 قانون کار
دستورالعمل صدور اعتبار نامه های اعضای مراجع حل اختلاف
دستورالعمل مربوط به مقررات حاکم بر روابط استخدام کارکنان بخش دولت مورخ 8/4/88 این اداره کل