ارتباط با مدیران

مدیرکل : علیرضا زرگوش  

تلفن :0843335360

تلفکس: 0843336441

پست الکترونیکی : T.karilam@iran.ir

---------------------------------------------

معاون اداری مالی :سلیمان ملکی 

تلفن: 0843337521

پست الکترونیکی : T.karilam@iran.ir

-------------------------------------------------

معاون تعاونیها : طاهر پیری

تلفن : 08433337522

پست الکترونیکی : T.karilam@iran.ir

--------------------------------------------------

معاون روابط کار : عهدیه طهماسبی

تلفن : 08433222001

پست الکترونیکی : T.karilam@iran.ir