فهرست اوقات شرعی

روزتاریخاذان صبحطلوع خورشیداذان ظهرغروب خورشیداذان مغربنیمه شب شرعی
دوشنبه۱ شهریور ۱۴۰۰۰۴ : ۵۷ : ۴۰۰۶ : ۲۹ : ۰۹۱۳ : ۰۷ : ۰۳۱۹ : ۴۴ : ۲۲۲۰ : ۰۲ : ۰۷۰۰ : ۲۱ : ۳۳
سه شنبه۲ شهریور ۱۴۰۰۰۴ : ۵۸ : ۴۴۰۶ : ۲۹ : ۵۵۱۳ : ۰۶ : ۴۷۱۹ : ۴۳ : ۰۴۲۰ : ۰۰ : ۴۷۰۰ : ۲۱ : ۲۵
چهارشنبه۳ شهریور ۱۴۰۰۰۴ : ۵۹ : ۴۷۰۶ : ۳۰ : ۴۱۱۳ : ۰۶ : ۳۱۱۹ : ۴۱ : ۴۵۱۹ : ۵۹ : ۲۶۰۰ : ۲۱ : ۱۷
پنج شنبه۴ شهریور ۱۴۰۰۰۵ : ۰۰ : ۵۰۰۶ : ۳۱ : ۲۸۱۳ : ۰۶ : ۱۴۱۹ : ۴۰ : ۲۶۱۹ : ۵۸ : ۰۴۰۰ : ۲۱ : ۰۹
جمعه۵ شهریور ۱۴۰۰۰۵ : ۰۱ : ۵۳۰۶ : ۳۲ : ۱۴۱۳ : ۰۵ : ۵۷۱۹ : ۳۹ : ۰۵۱۹ : ۵۶ : ۴۱۰۰ : ۲۱ : ۰۰
شنبه۶ شهریور ۱۴۰۰۰۵ : ۰۲ : ۵۵۰۶ : ۳۳ : ۰۰۱۳ : ۰۵ : ۳۹۱۹ : ۳۷ : ۴۴۱۹ : ۵۵ : ۱۸۰۰ : ۲۰ : ۵۰
یکشنبه۷ شهریور ۱۴۰۰۰۵ : ۰۳ : ۵۷۰۶ : ۳۳ : ۴۶۱۳ : ۰۵ : ۲۲۱۹ : ۳۶ : ۲۳۱۹ : ۵۳ : ۵۵۰۰ : ۲۰ : ۴۰
دوشنبه۸ شهریور ۱۴۰۰۰۵ : ۰۴ : ۵۸۰۶ : ۳۴ : ۳۱۱۳ : ۰۵ : ۰۳۱۹ : ۳۵ : ۰۰۱۹ : ۵۲ : ۳۱۰۰ : ۲۰ : ۲۹
سه شنبه۹ شهریور ۱۴۰۰۰۵ : ۰۵ : ۵۸۰۶ : ۳۵ : ۱۷۱۳ : ۰۴ : ۴۵۱۹ : ۳۳ : ۳۸۱۹ : ۵۱ : ۰۶۰۰ : ۲۰ : ۱۸
چهارشنبه۱۰ شهریور ۱۴۰۰۰۵ : ۰۶ : ۵۹۰۶ : ۳۶ : ۰۳۱۳ : ۰۴ : ۲۶۱۹ : ۳۲ : ۱۴۱۹ : ۴۹ : ۴۱۰۰ : ۲۰ : ۰۶
پنج شنبه۱۱ شهریور ۱۴۰۰۰۵ : ۰۷ : ۵۸۰۶ : ۳۶ : ۴۸۱۳ : ۰۴ : ۰۷۱۹ : ۳۰ : ۵۰۱۹ : ۴۸ : ۱۵۰۰ : ۱۹ : ۵۴
جمعه۱۲ شهریور ۱۴۰۰۰۵ : ۰۸ : ۵۸۰۶ : ۳۷ : ۳۴۱۳ : ۰۳ : ۴۷۱۹ : ۲۹ : ۲۶۱۹ : ۴۶ : ۴۹۰۰ : ۱۹ : ۴۱
شنبه۱۳ شهریور ۱۴۰۰۰۵ : ۰۹ : ۵۷۰۶ : ۳۸ : ۱۹۱۳ : ۰۳ : ۲۸۱۹ : ۲۸ : ۰۱۱۹ : ۴۵ : ۲۳۰۰ : ۱۹ : ۲۸
یکشنبه۱۴ شهریور ۱۴۰۰۰۵ : ۱۰ : ۵۵۰۶ : ۳۹ : ۰۵۱۳ : ۰۳ : ۰۸۱۹ : ۲۶ : ۳۶۱۹ : ۴۳ : ۵۶۰۰ : ۱۹ : ۱۴
دوشنبه۱۵ شهریور ۱۴۰۰۰۵ : ۱۱ : ۵۳۰۶ : ۳۹ : ۵۰۱۳ : ۰۲ : ۴۸۱۹ : ۲۵ : ۱۰۱۹ : ۴۲ : ۲۹۰۰ : ۱۹ : ۰۰
سه شنبه۱۶ شهریور ۱۴۰۰۰۵ : ۱۲ : ۵۱۰۶ : ۴۰ : ۳۶۱۳ : ۰۲ : ۲۷۱۹ : ۲۳ : ۴۴۱۹ : ۴۱ : ۰۱۰۰ : ۱۸ : ۴۶
چهارشنبه۱۷ شهریور ۱۴۰۰۰۵ : ۱۳ : ۴۸۰۶ : ۴۱ : ۲۱۱۳ : ۰۲ : ۰۷۱۹ : ۲۲ : ۱۸۱۹ : ۳۹ : ۳۴۰۰ : ۱۸ : ۳۱
پنج شنبه۱۸ شهریور ۱۴۰۰۰۵ : ۱۴ : ۴۴۰۶ : ۴۲ : ۰۶۱۳ : ۰۱ : ۴۶۱۹ : ۲۰ : ۵۱۱۹ : ۳۸ : ۰۶۰۰ : ۱۸ : ۱۶
جمعه۱۹ شهریور ۱۴۰۰۰۵ : ۱۵ : ۴۱۰۶ : ۴۲ : ۵۱۱۳ : ۰۱ : ۲۵۱۹ : ۱۹ : ۲۴۱۹ : ۳۶ : ۳۸۰۰ : ۱۸ : ۰۰
شنبه۲۰ شهریور ۱۴۰۰۰۵ : ۱۶ : ۳۶۰۶ : ۴۳ : ۳۷۱۳ : ۰۱ : ۰۴۱۹ : ۱۷ : ۵۷۱۹ : ۳۵ : ۰۹۰۰ : ۱۷ : ۴۴
یکشنبه۲۱ شهریور ۱۴۰۰۰۵ : ۱۷ : ۳۲۰۶ : ۴۴ : ۲۲۱۳ : ۰۰ : ۴۳۱۹ : ۱۶ : ۳۰۱۹ : ۳۳ : ۴۱۰۰ : ۱۷ : ۲۸
دوشنبه۲۲ شهریور ۱۴۰۰۰۵ : ۱۸ : ۲۷۰۶ : ۴۵ : ۰۷۱۳ : ۰۰ : ۲۲۱۹ : ۱۵ : ۰۲۱۹ : ۳۲ : ۱۲۰۰ : ۱۷ : ۱۱
سه شنبه۲۳ شهریور ۱۴۰۰۰۵ : ۱۹ : ۲۱۰۶ : ۴۵ : ۵۲۱۳ : ۰۰ : ۰۱۱۹ : ۱۳ : ۳۴۱۹ : ۳۰ : ۴۳۰۰ : ۱۶ : ۵۵
چهارشنبه۲۴ شهریور ۱۴۰۰۰۵ : ۲۰ : ۱۶۰۶ : ۴۶ : ۳۸۱۲ : ۵۹ : ۳۹۱۹ : ۱۲ : ۰۶۱۹ : ۲۹ : ۱۴۰۰ : ۱۶ : ۳۸
پنج شنبه۲۵ شهریور ۱۴۰۰۰۵ : ۲۱ : ۱۰۰۶ : ۴۷ : ۲۳۱۲ : ۵۹ : ۱۸۱۹ : ۱۰ : ۳۸۱۹ : ۲۷ : ۴۵۰۰ : ۱۶ : ۲۰
جمعه۲۶ شهریور ۱۴۰۰۰۵ : ۲۲ : ۰۳۰۶ : ۴۸ : ۰۹۱۲ : ۵۸ : ۵۶۱۹ : ۰۹ : ۱۰۱۹ : ۲۶ : ۱۷۰۰ : ۱۶ : ۰۳
شنبه۲۷ شهریور ۱۴۰۰۰۵ : ۲۲ : ۵۶۰۶ : ۴۸ : ۵۴۱۲ : ۵۸ : ۳۵۱۹ : ۰۷ : ۴۱۱۹ : ۲۴ : ۴۸۰۰ : ۱۵ : ۴۵
یکشنبه۲۸ شهریور ۱۴۰۰۰۵ : ۲۳ : ۴۹۰۶ : ۴۹ : ۴۰۱۲ : ۵۸ : ۱۴۱۹ : ۰۶ : ۱۳۱۹ : ۲۳ : ۱۹۰۰ : ۱۵ : ۲۷
دوشنبه۲۹ شهریور ۱۴۰۰۰۵ : ۲۴ : ۴۲۰۶ : ۵۰ : ۲۵۱۲ : ۵۷ : ۵۲۱۹ : ۰۴ : ۴۵۱۹ : ۲۱ : ۵۰۰۰ : ۱۵ : ۰۹
سه شنبه۳۰ شهریور ۱۴۰۰۰۵ : ۲۵ : ۳۴۰۶ : ۵۱ : ۱۱۱۲ : ۵۷ : ۳۱۱۹ : ۰۳ : ۱۷۱۹ : ۲۰ : ۲۱۲۳ : ۴۴ : ۵۱
چهارشنبه۳۱ شهریور ۱۴۰۰۰۴ : ۲۶ : ۲۶۰۵ : ۵۱ : ۵۷۱۱ : ۵۷ : ۱۰۱۸ : ۰۱ : ۴۸۱۸ : ۱۸ : ۵۳۲۳ : ۱۴ : ۳۳